VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
 
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na prodej zboží objednané prostřednictvím internetové stránky www.jmenojakosperk.cz (dále jen "stránka") .
1.2. Zbožím se rozumí všechny produkty, které se nacházejí v nabídce na stránce, a to zejména stříbrné náhrdelníky se jménem.
1.3. Nákup prostřednictvím stránky mohou provádět všechny osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům (dále jen "kupující"), a to za předpokladu, že se budou řídit těmito VOP.
1.4. Přednost před těmito VOP mají zákonná ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou smluvních stran a ujednání uvedené v případné písemné smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím (pokud by taková smlouva byla uzavřena). V případě rozporu mezi těmito VOP a zákonnými ustanoveními, od kterých se lze odchýlit dohodou smluvních stran, mají přednost tyto VOP.
 
2. Objednání zboží
2.1. Kupující si může objednat zboží na základě objednávky, kterou může zadat jedním z následujících způsobů:
a) prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného na stránce, ve kterém musí vyplnit všechny položky označené jako povinné,
b) zasláním emailu na adresu info@jmenojakosperk.cz, ve kterém musí uvést zejména přesnou specifikaci objednávaného zboží (jméno na přívěsek, typ písma, délka řetízku), počet kusů, své osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení a bydliště), přesnou adresu na doručení zboží a emailový a telefonický kontakt, prostřednictvím kterých může prodávající s kupujícím komunikovat.
2.2. Doručení objednávky se kupujícímu potvrdí automaticky generovaným emailem na jím zadanou emailovou adresu. Takové automatické potvrzení doručení objednávky neznamená její akceptaci.
2.3. Prodávající objednávku po jejím doručení posoudí a pokud je kompletní a prodávající jí může vyhovět, oznámí její akceptování kupujícímu (emailem nebo telefonicky).
2.4. Akceptováním objednávky ze strany prodávajícího se uzavírá kupní smlouva ve smyslu ust.. § 588 a násl. Občanského zákoníku, podle níž se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2.5. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, pokud by se dodatečně zjistilo, že nemá k dispozici objednané zboží. Oznámení o odstoupení od smlouvy je však povinen doručit kupujícímu neprodleně poté, co se dozví o důvodu odstoupení od smlouvy, přičemž nejpozději do 15 dnů po odstoupení od smlouvy je mu povinen vrátit kupní cenu, pokud již byla zaplacena před odstoupením od smlouvy.
2.6. Vzhledem k tomu, že zboží se vždy zhotovuje na zakázku dle zvláštních požadavků kupujícího, ve smyslu ust.. § 12 odst.. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů není kupující oprávněn bezdůvodně odstoupit od smlouvy.
 
3. Dodací podmínky
3.1. Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Prodávající se však zavazuje vyřizovat objednávku kupujícího tak, aby mu zboží mohlo být dodáno co nejdříve, a to zpravidla do 15 dnů od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
3.2. Prodávající zboží přiměřeným způsobem zabalí a připraví ho k poštovní přepravě.
3.3. Prodávající dodá kupujícímu zboží doporučenou poštovní zásilkou na adresu, kterou kupující zadá při objednání zboží. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna jeho řádným odesláním dle předchozí věty. Prodávající nenese odpovědnost za správnost údajů, které kupující uvede při objednání zboží a ani za případnou nemožnost doručit zboží na kupujícím zadanou adresu.
3.4. Kupující nese náklady na poštovné a balné.
3.5. Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího momentem jeho dodání.
3.6. V případě, že kupující nepřevezme zboží, které mu prodávající řádně odeslal a zásilku se zbožím pošta vrátí prodávajícímu, zůstává zboží uskladněno u prodávajícího. Na základě nového požadavku kupujícího mu zboží na jeho náklady bude opětovně odesláno na adresu, kterou zadá v nové požadavku na doručení zboží.
3.7. Pokud by prodávající nesplnil povinnost dodat objednané zboží do 30 dnů od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Prodávající je v takovém případě povinen do 15 dnů vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu, pokud se s kupujícím nedohodne na poskytnutí náhradního zboží nebo na dodatečném prodloužení dodací lhůty původního zboží.
3.8. Prodávající neodpovídá za kvalitu a včasnost poštovní přepravy ani za poškození zásilky při přepravě, pokud řádně splnil svou povinnost zabalit zboží přiměřeným způsobem. Zavazuje se však poskytovat kupujícímu veškerou součinnost potřebnou k uplatnění nároků a reklamací souvisejících s odesílanou zásilkou vůči poštovnímu přepravci.
 
4. Kupní cena a platební podmínky
4.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši uvedené na stránce. Ceny jsou platné do jejich změny na stránce, přičemž prodávající má právo zveřejněné ceny kdykoliv změnit. Všechny věci však budou vždy dodávány za cenu platnou v době zaslání objednávky ze strany kupujícího.
4.2. Kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit i náklady na poštovné, jejichž výši mu prodávající předem oznámí.
4.3. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
4.4. Kupní cena je splatná do 7 dnů po akceptaci objednávky ze strany prodávajícího, přičemž její úplné zaplacení je podmínkou pro dodání zboží kupujícímu. Pokud kupující kupní cenu v této lhůtě nezaplatí, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy.
4.5. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a náklady na poštovné bezhotovostním převodem nebo vkladem na bankovní účet prodávajícího. Náklady na bankovní převod hradí kupující.
4.6. Prodávající po připsání platby na svůj účet vystaví kupujícímu fakturu, kterou mu zašle spolu se zbožím. Faktura slouží zároveň jako doklad o koupi zboží (dodací list) a záruční list.
 
5. Záruka a reklamační podmínky
5.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Ke zboží se vzhledem k jeho povaze neposkytují servisní služby.
5.2. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání.
5.3. Případné porušení poštovní zásilky se zbožím je kupující povinen reklamovat u poštovního přepravce přímo při jejím přebírání.
5.4. V případě zjištění vady zboží, za kterou odpovídá prodávající, je kupující povinen písemně ji reklamovat a dodat prodávajícímu zboží za účelem posouzení vady. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
5.5. Reklamace nebo stížnosti lze zasílat na adresu sídla prodávajícího uvedenou v bodě 1.1. těchto VOP.
5.6. Prodávající posoudí reklamaci způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem.
5.7. V případě oprávněnosti reklamace:
a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit; kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží , výměnu takové součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
b) prodávající může vždy namísto odstranění odstranitelné vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti,
c) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit; tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat,
d) pokud jde o jiné neodstranitelné vady než jsou vady uvedené v písm. c) tohoto bodu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
5.8. Prodávající neodpovídá za žádné vady zboží, které byly způsobeny jednáním nebo opomenutím kupujícího.
 
6. Společná a závěrečná ustanovení
6.1. Ve věcech neupravených v těchto VOP se závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí ustanoveními právního řádu České republiky.
6.2. Prodávající je ve smyslu ust.. § 7 odst.. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro řádné plnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy s kupujícím nebo pro zavedení předsmluvních vztahů s kupujícím.
6.3. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto VOP.
6.4. Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito VOP a odesláním objednávky vyjadřuje s nimi svůj souhlas.
6.5. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na stránce.